Iris Yu Không có phản hồi

Nam ra lời khuyên để đầu tư … để xây dựng năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp

Chính phủ nhằm thúc đẩy chính sách Nam tiến mới, nhiều doanh nhân Đài Loan đầu tư trong việc xem xét Việt Nam, Chủ tịch HSBC Holdings Cheung Ming Fai nhắc nhở bơi nam đến nhà đầu tư, các công ty phải tìm cách xây dựng năng lực cạnh tranh cốt lõi, nếu cứ tiếp tục suy nghĩ về việc sử dụng các điều kiện có mức lương thấp địa phương, cam chịu chỉ “du mục” tất cả vì vậy thường bạn phải di dời, không thể bén rễ.

Read more